Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Rezultati i aktivnosti

Projektni rezultati:

Rezultat 1. Uspostavljen operativan, veb orjentisan geografski informacioni sistem (GIS) u opštini Čajetina;
Rezultat 2. Zaposleni u Opštinskoj upravi i javnim preduzećima su edukovani i obučeni za
korišćenje GIS-a i primenju stečana znanja
Rezultat 3. Uspešno promovisani rezultati projekta, predstavljene mogućnosti GIS-a i njegovog
daljeg razvojaProjektne aktivnosti:

0. Pripremne aktivnosti (Projekt menadžment)
1. Razvoj GIS softverske aplikacije do operativnog nivoa i njena impelemtacija u rad
opštinskih i drugih javnih službi:

  1.1. Uspostavljanje partnerstva sa ključnim akterima
  1.2. Uspostavljanje hardverske osnove neophodne za funkcionisanje GIS-a;
  1.3. Formiranje digitalne baza podataka za GIS;
  1.4. Razvoj i stavljanje u funkciju softverske aplikacije GIS-a.
2. Razvoj ljudskih resursa zaposlenih u opštini Čajetina i javnim preduzećima putem edukacija, razmene znanja i iskustava sa projektnim partnerom u vezi sa GIS-om:
  2.1. Edukativna predavanja za radnike opštine Čajetina i javnih praduzeća na temu: GIS - zašto i kako?,
  2.2. Edukativna predavanja za radnike opštine Čajetina i javnih praduzeća na temu: AutoCad kao GIS alat
  2.3. Obuke za radnike opštine Čajetina i javnih praduzeća za korišćenje i administriranje GIS-a.
3. Promocija projekta:
  3.1. Medijska promocija projekta;
  3.2. Izrada promotivnih materijala (fascikle,notesi,hemijske olovke indetifikacione kartice);
  3.3. Promocija putem veb sajta